2012 közhasznú jelentés

TARTALOM

 1. A szervezet alapadatai
 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása
 7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület

2. Képviselő Várady György

3. Székhely: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.

4. Levelezési cím: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.

5. Adószám: 18815074-1-15

6. KSH-törzsszám: 18815074-9499-229-15

7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú egyesület

8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.178/2005
2005.12.28.

9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.60.178/2005
2005.12.28.

A szervezet céljának rövid leírása:

 1. A Szatmár-Beregi régió hagyományainak, minél szélesebb körben történő megismertetése a „ Szatmári pálinka” földrajzi eredetvédelem alatt álló nemes ital régi hírnevének visszaállítása.
 2. A kúltúrált pálinka fogyasztásának népszerűsítése, annak elfogadtatása, a magyar gasztronómiai szokások elengedhetetlen része a kizárólag gyümölcsből készült kiváló minőségű párlatok fogyasztása.
 3. Küzdelem az alkoholos italok fogyasztásának visszaszorításáért.
 4. A szatmári szilvások eredetének a szatmári szilvapálinka múltjának megismerése és a szerzett ismeretek folyamatos népszerűsítése.
 5. A régió kultúrájának, történelmének, népszokásainak, kultúrális szokásainak ápolása.
 6. Rendezvények szervezése, melyek célja mindenkor a pálinka népszerűsítése, a régió idegenforgalmi vonzerejének növelése legyen.
 7. A régión belül minden évben egy alkalommal pálinka verseny rendezése.
 8. A mindenkor hatályos jövedéki törvények és egyéb, a pálinka gyártást és fogyasztást érintő jogszabályok megismerése, a hatósági szakmai előírásokkal kapcsolatos konzultációk szervezése.
 9. Tapasztalatszerzés bel- és külföldön egyaránt.
 10. Szoros együttműködés a civil szervezetekkel, kistérségi társulásokkal, idegenforgalmi vállalkozásokkal, a Magyar Pálinka Lovagrenddel, Szatmár Beregi Szilvaút Egyesülettel.
 11. Harc a törvények kijátszása, a hamisítások, csalások ellen.
 12. Minden eszközzel el kell érni, hogy a szatmári szilvapálinka kizárólagos alapanyagként nyilvántartott penyigei kék, ill. besztercei szilva ültetvények nagysága számottevően növekedjenek a térségünkben.
 13. Kapcsolattartás a Szatmár-beregi tájegység államhatáron kívül eső területein működő vállalkozásokkal.
 14. Pálinka bemutatók, kóstolók szervezése.
 15. Folyamatos kapcsolattartás az írott és elekrtonikus média képviselőivel, megjelenés turisztikai kutatási kiállításokon.
       

2012

ÉV

           

MÉRLEG

       
         

adatok E Ft-ban

Sor-szám

 

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbí-tései

Tárgyév

a

 

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

23973

0

22306

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

     

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

23973

 

22306

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

     

5

B.

Forgóeszközök

5222

0

186

6

I.

KÉSZLETEK

     

7

II.

KÖVETELÉSEK

        34

 

26

9

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

     

10

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

5188

 

160

11

C.

Aktív időbeli elhatárolások

     

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

29195

0

26109

13

D.

Saját tőke

-12223

0

-21641

14

I.

INDULÓ TŐKE

     

15

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

-8718

 

-18063

16

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

     

17

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

     

18

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

-3505

 

-3580

19

VI.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

     

20

E.

Céltartalékok

     

21

F.

Kötelezettségek

41418

0

47752

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

     

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

7826

 

3926

24

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

33592

 

43826

25

G.

Passzív időbeli elhatárolások

     

26

FORRÁSOK ÖSSZESEN

29195

0

26109

           
           

Keltezés:

2013. május 31.

     

 

       

2012

ÉV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

     
         

adatok E Ft-ban

Sor-szám

 

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbí-tései

Tárgyév

a

 

b

c

d

e

1

A.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)

7958

0

2318

2

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

0

3

 

             a) alapítótól

     

4

 

             b) központi költségvetéstől

     

5

 

             c) helyi önkormányzattól

     

6

 

             d) társadalombiztosítási

     

7

 

             e) továbbutalási céllal kapott

     

8

 

             f) egyéb támogatás

     

9

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

7749

 

1976

10

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

59

 

                                  222    

11

4.

Tagdíjból származó bevétel

150

 

120

12

5.

Egyéb bevétel

     

13

B.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

     

14

C.

ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)

7958

0

2318

15

D.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

11463

0

5898

16

1.

Anyagjellegű ráfordítások

8659

 

3625

17

2.

Személyi jellegű ráfordítások

362

 

0

18

3.

Értékcsökkenési leírás

1949

 

2180

19

4.

Egyéb ráfordítások

     

20

 

ebből: továbbutalt támogatás

     

21

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 493

 

93

22

6.

Rendkívüli ráfordítások

     

23

E.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

0

24

1.

Anyagjellegű ráfordítások

     

25

2.

Személyi jellegű ráfordítások

     

26

3.

Értékcsökkenési leírás

     

27

4.

Egyéb ráfordítások

     

28

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

     

29

6.

Rendkívüli ráfordítások

     
           

Keltezés:

2013. május 31.

     
         

a tásadalmi szervezet vezetője (képviselője)

   

P.H.

     
   

18815074-9133-229-15

   

2. oldal

   

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

   
       

2012

ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

     
         

adatok E Ft-ban

Sor-szám

 

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbí-tései

Tárgyév

a

 

b

c

d

e

30

F.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)

11463

0

5898

31

G.

ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)

0

0

0

32

H.

Adófizetési kötelezettség

     

33

I.

TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)

0

0

0

34

J.

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

-3505

0

-3580

           

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42

A.

Személyi jellegű ráfordítások

0

43

1.

Bérköltség

0

44

 

ebből: megbízási díjak

 

45

 

             tiszteletdíjak

 

46

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

47

3.

Bérjárulékok

0

51

B.

A szervezet által nyújtott támogatások

 

52

C.

Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

 
           

Keltezés:

2012. május 31.

     

 

3.      Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2011. évben  költségvetési támogatásban  nem részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek
Közhasznú tevékenység árbevétele:
Tagdíjbevétel: 150.000,-Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele: 58.600,-Ft
HU RO 0801/016 pályázat bevétele: 5.834.106,-Ft
MVH2831254840790 pályázat bevétele: 1.039.999,-Ft
NCA-EA-11-0025 pályázat bevétele: 200.000,-Ft
NCA-CIV-11-C-0729 pályázat bevétele: 675.000,-Ft
Kamatbevétel: 269,-Ft
Összesen: 7.957.974,-Ft

Kiadások

Anyagköltség: 205.966,-Ft
Igénybe vett szolgáltatás: 7.897.374,-Ft
Hirdetés,reklám,propaganda kts.: 225.633,-Ft
Szállítási költségek: 2.325.000,-Ft
Bérleti díjak: 457.500,-Ft
Egyéb szolgáltatás: 4.889.241,-Ft
Hatósági szolgáltatás díjai: 56.638,-Ft
Bankköltség: 498.930,-Ft
Személyi jellegű költség: 361.341,-Ft
Bérköltség: 284.520,-Ft
Bérjárulékok: 76.821,-Ft
Értékcsökkenési leírás: 1.949.400,-Ft
Egyéb fizetendő kamat: 493.496,-Ft
Összesen: 11.463.315,-Ft

Tárgyévi eredmény: -3.505.341,-Ft

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2011. évben nem kapott a 6. pontban felsorolt szervektől támogatást.

7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2011. évben a következő pénzbeli juttatást nyújtotta a vezető tisztségviselőknek:
Várady György Károly részére a HU-RO „Közösségi fejlesztés a Szatmári régió kincse…”
Című pályázat projektvezetője részére kifizetésre került bruttó 284.520,-Ft azaz kettőszáznyolcvannégyezer-ötszászhúsz forint.

Tarpa, 2012-05-31

Várady György
elnök