2009 Közhasznú jelentés

SZATMÁR-BEREGI PÁLINKA LOVAGREND EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM

 1. A szervezet alapadatai
 2. Kettős könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlege
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása 
 7. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

{jb_info}Melléklet: kuratóriumi jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról1.{/jb_info}

A szervezet alapadatai:

 1. Elnevezés: Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület
 2. Képviselő Várady György
 3. Székhely: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.
 4. Levelezési cím: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.
 5. Adószám: 18815074-1-15
 6. KSH-törzsszám: 18818572-9499-229-15
 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú egyesület
 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.178/2005 2005.12.28.
 9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.60.178/2005 2005.12.28.

A szervezet céljának rövid leírása:

 1. A Szatmár-Beregi régió hagyományainak, minél szélesebb körben történı megismertetése a „ Szatmári pálinka” földrajzi eredetvédelem alatt álló nemes ital régi hírnevének visszaállítása.
 2. A kúltúrált pálinka fogyasztásának népszerősítése, annak elfogadtatása, a magyar gasztronómiai szokások elengedhetetlen része a kizárólag gyümölcsbıl készült kiváló minőségő párlatok fogyasztása.
 3. Küzdelem az alkoholos italok fogyasztásának visszaszorításáért.
 4. A szatmári szilvások eredetének a szatmári szilvapálinka múltjának megismerése és a szerzett ismeretek folyamatos népszerősítése.
 5. A régió kultúrájának, történelmének, népszokásainak, kultúrális szokásainak ápolása.
 6. Rendezvények szervezése, melyek célja mindenkor a pálinka népszerősítése, a régió idegenforgalmi vonzerejének növelése legyen.
 7. A régión belül minden évben egy alkalommal pálinka verseny rendezése.
 8. A mindenkor hatályos jövedéki törvények és egyéb, a pálinka gyártást és fogyasztást érintı jogszabályok megismerése, a hatósági szakmai elıírásokkal kapcsolatos konzultációk szervezése.
 9. Tapasztalatszerzés bel- és külföldön egyaránt.
 10. Szoros együttmőködés a civil szervezetekkel, kistérségi társulásokkal, idegenforgalmi vállalkozásokkal, a Magyar Pálinka Lovagrenddel, Szatmár Beregi Szilvaút Egyesülettel.
 11. Harc a törvények kijátszása, a hamisítások, csalások ellen.
 12. Minden eszközzel el kell érni, hogy a szatmári szilvapálinka kizárólagos alapanyagként nyilvántartott penyigei kék, ill. besztercei szilva ültetvények nagysága számottevıen növekedjenek a térségünkben.
 13. Kapcsolattartás a Szatmár-beregi tájegység államhatáron kívül esı területein mőködő vállalkozásokkal.
 14. Pálinka bemutatók, kóstolók szervezése.
 15. Folyamatos kapcsolattartás az írott és elekrtonikus média képviselıivel, megjelenés turisztikai kutatási kiállításokon.3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2009. évben a következő költségvetési támogatásban részesült:

 • 2008-TU-EAL-2-08-04-41 1.800.000,-Ft
 • NCA-EA-09-P-0214 0369/2009 160.000,-Ft
 • Összesen: 1.960.000,-Ft

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek

 • Alaptevékenység árbevétele: 200.000,-Ft
 • Tagdíjbevétel: 130.000,-Ft
 • 2008-TU-EAL-2-08-04-41 pályázat bevétele: 1.800.000,-Ft
 • NCA-EA-09-P-0214 0369/2009 pályázat bevétele: 160.000,-Ft
 • Kamatbevétel: 729,-Ft
 • Összesen: 2.290.729,-Ft

Kiadások

 • Anyagköltség: 7.110,-Ft
 • Igénybe vett szolgáltatás: 6.494.125,-Ft
 • Hirdetés,reklám,propaganda kts: 46.875,-Ft
 • Rendezvényszervezés: 6.350.127,-Ft
 • Bankköltség: 80.710,-Ft
 • Közlekedési költségtérítés: 16.413,-Ft
 • Személyi jellegő költség: 179.976,-Ft
 • Bérköltség: 140.060,-Ft
 • Bérjárulékok: 39.916,-Ft
 • Értékcsökkenési leírás: 54.000,-Ft
 • Összesen: 6.735.211,-Ft
 • Tárgyévi eredmény: -4.444.482,-Ft 5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást. 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2009. évben nem kapott a 6. pontban felsorolt szervektıl támogatást. 7. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2009. évben a következı pénzbeli juttatást nyújtotta a vezetı tisztségviselőknek: Várady György Károly részére a HU-RO „Közösségi fejlesztés a Szatmári régió kincse…” Című pályázat projektvezetıje részére kifizetésre került bruttó 140.060 azaz egyszáznegyvenezer-hatvan forint.