2008 Közhasznú jelentés

SZATMÁR-BEREGI PÁLINKA LOVAGREND EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM

 1. A szervezet alapadatai
 2. Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának mérlege
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása
 7. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

{jb_info}Melléklet: kuratóriumi jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról1. A szervezet alapadatai:{/jb_info}

 1. Elnevezés: Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület
 2. Képviselő Várady György
 3. Székhely: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.
 4. Levelezési cím: 4931 Tarpa, Rákóczi u. 67.
 5. Adószám: 18815074-1-15
 6. KSH-törzsszám: 18818572-9499-229-15
 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú egyesület
 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.178/2005 2005.12.28.
 9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.60.178/2005 2005.12.28.

A szervezet céljának rövid leírása:

 1. A Szatmár-Beregi régió hagyományainak, minél szélesebb körben történı megismertetése a „ Szatmári pálinka” földrajzi eredetvédelem alatt álló nemes ital régi hírnevének visszaállítása.
 2. A kúltúrált pálinka fogyasztásának népszerősítése, annak elfogadtatása, a magyar gasztronómiai szokások elengedhetetlen része a kizárólag gyümölcsbıl készült kiváló minıségő párlatok fogyasztása.
 3. Küzdelem az alkoholos italok fogyasztásának visszaszorításáért.
 4. A szatmári szilvások eredetének a szatmári szilvapálinka múltjának megismerése és a szerzett ismeretek folyamatos népszerősítése.
 5. A régió kultúrájának, történelmének, népszokásainak, kultúrális szokásainak ápolása.
 6. Rendezvények szervezése, melyek célja mindenkor a pálinka népszerősítése, a régió idegenforgalmi vonzerejének növelése legyen.
 7. A régión belül minden évben egy alkalommal pálinka verseny rendezése.
 8. A mindenkor hatályos jövedéki törvények és egyéb, a pálinka gyártást és fogyasztást érintı jogszabályok megismerése, a hatósági szakmai elıírásokkal kapcsolatos konzultációk szervezése.
 9. Tapasztalatszerzés bel- és külföldön egyaránt.
 10. Szoros együttmőködés a civil szervezetekkel, kistérségi társulásokkal, idegenforgalmi vállalkozásokkal, a Magyar Pálinka Lovagrenddel, Szatmár Beregi Szilvaút Egyesülettel.
 11. Harc a törvények kijátszása, a hamisítások, csalások ellen.
 12. Minden eszközzel el kell érni, hogy a szatmári szilvapálinka kizárólagos alapanyagként nyilvántartott penyigei kék, ill. besztercei szilva ültetvények nagysága számottevıen növekedjenek a térségünkben.
 13. Kapcsolattartás a Szatmár-beregi tájegység államhatáron kívül esı területein mőködı vállalkozásokkal.
 14. Pálinka bemutatók, kóstolók szervezése.
 15. Folyamatos kapcsolattartás az írott és elekrtonikus média képviselıivel, megjelenés turisztikai kutatási kiállításokon.3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Szatmár Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek

 • Alaptevékenység árbevétele: 130.000,-Ft
 • Tagdíjbevétel: 130.000,-Ft
 • Kamatbevétel: 329,-Ft
 • Összesen: 130.329,-Ft

Kiadások

 • Anyagköltség: 88.611,-Ft
 • Igénybe vett szolgáltatás: 4.242.410,-Ft
 • Személyszállítás: 60.480,-Ft
 • Bérleti díjak: 385.000,-Ft
 • Hirdetés,reklám,propaganda kts: 1.500.000,-Ft
 • Rendezvényszervezés: 2.296.930,-Ft
 • Bankköltség: 44.208,-Ft
 • Közlekedési költségtérítés: 63.428,-Ft
 • Összesen: 4.438.657,-Ft

Tárgyévi eredmény: -4.308.328,-Ft

5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szatmár Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2008. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.

6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás értékének, illetve összegének kimutatása A Szatmár Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2008. évben nem kapott a 6. pontban felsorolt szervektıl támogatást.

7. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Szatmár Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást a vezetı tisztségviselıknek.